Клинична лаборатория

Клинична лаборатория към МБАЛ“ Иван Скендеров ‘‘ извършва широк спектър от клинико-химични, хемостазиологични и хематологични изследвания, съобразно унифицирани аналитични принципи, осигуряващи аналитична надеждност на резултатите. В лабораторията се прилагат международно приети стандартни методи за показатели с доказана диагностична стойност.

Анализ на кръвна картина

 • хемоглобин /Нв/ – колориметрия на
 • хемоглобин-цианиден комплекс – автоматично оп-ределяне;
 • левкоцити /WВС/ – камерно броене и автоматично изброяване;
 • хематокрит /Ht/ – автоматично изчислен от хематологичния брояч;
 • еритроцити /RВС/ – автоматично изброяване; – изчислени еритпроцитпни показатели:
 • МСV – среден обем на еритроцитите Нt/Еr – хистограма;
 • МСН – средно хемоглобиново съдържание Нb/Еr;
 • МСНС – средна концентрация на хемоглобина в единичния еритроцит Нb/Нt;
 • RDW – широчина на разпределение на еритроцитите/индиректен показател за ретику-лоцитоза;
 • морфология на еритроцити – светлинна микроскопия на кръвна натривка, оцветена по Романовски-Гимза;
 • ретикулоцити – микроскопски метод на Хелмайер;
 • диференциално броене на левкоцити /ДКК/ — автоматично от хематологичния брояч в три части – Ly, Sg и MID и светлинна микроскопия с диференциране на 100 клетки и морфология на левкоцитите;
 • тромбоцити /PLT/ – автоматично изброяване от хематологичния брояч и светлинна микроскопия за морфология на Тr, среден обем на тромбоцити /МРV/;
 • СУЕ – метод на Вестергрен и Панченко.

Хемостаза

 • време на кървене – метод на Дюк;
 • протромбиново време /РТ / – едностъпален тест на Квик-коагулометрия на активност – реф. ст-сти-70-110% INR 0.95-1.15;
 • активирано парциално протромбиново време АРТТ/ коагулометрия на активност по Родман et al. – реф. ст-сти 25-35 сек.;
 • Фибриноген – коагупометрично определяне по Клаус – реф. ст-сти- 2, 0-4.0 g/1;

Анализ на урина

 • оценка на макроскопски вид-цвят, прозрачност;
 • рН-експресни тестове;
 • относително тегло – измерване с уринометър и чрез сухи тестове /при недостатъчно количество урина/;
 • белтък – качествено доказване чрез денатурация с 20% сулфосалицилова к-на и със сухи тестове;
 • глюкоза – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
 • кетонни тела – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
 • уробилиноген – „мокра проба“ с реактив на Ерлих и експресни сухи тестове;
 • билирубин – „мокра проба“с реактив на Трусо и полуколичествено определяне чрез експресни тестове;
 • кръв – чрез експресни сухи тестове;
 • седимент-цитологично изследване при стандартни условия на светлинна микроскопия;
 • количествено изследване на урина – глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, калций, фосфор, амилаза, общ белтък, натрий, калий.

Кръвно – газов анализ /КАС/

 • рН на кръвта -7.36-7.44;
 • парциално налягане на въглероден диоскид -рСО2 -.4.66-5.99кРа
 • бикарбонати /НСОЗ/ -21-26ттоl /l;
 • парциално налягане на кислорода рО2 – 10.66-13.33кРа;
 • кислородна сатурация Оsat -94-98%.

Клинична химия – изследване на субстрат, ензими и електролити

През последните три години се въведоха нови показатели – LDL – холестерол, общ Са, липаза, LDH, тропонин cТnI – количествено изследване, Д-димер количествено изследване, CRP – количествено изследване.

Екип

Д-р Емилия Стоянова – Калинкова

Началник отделение

Ценоразпис за платени услуги в клинична лаборатория към МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ“

ХЕМАРОЛОГИЯ

ЛЕВА

ХЕМОГЛОБИН

3,00

ЕРИТРОЦИТИ

3,00

ХЕМАТОКРИТ

3,00

ЛЕВКОЦИТИ

3,00

ДИФ. БРОЕНЕ НА

ЛЕВКОЦИТИ/НАТРИВКА/

8,00

МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ /НАТРИВКА/

8,00

ТРОМБОЦИТИ

3,00

РЕТИКУЛОЦИТИ

5,00

СУЕ-ПАНЧЕНО

2,00

ПКК, АВТОМАТИЧНО С 3 ДИФ. БРОЕНЕ

7,00

БИОХИМИЯ

 

ОБЩ БЕЛТЪК

4,00

АЛБУМИН

4,00

КРЪВНА ЗАХАР

4,00

КРЪВНОЗАХАРЕН ПРОФИЛ- ТРИКРАТЕН

10,00

ОГТТ

10,00

ОБЩ БИЛИРУБИН

4,00

ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН

4,00

УРЕЯ

4,00

КРЕАТИНИН

4,00

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

4,00

ХОЛЕСТЕРОЛ

4,00

ТРИГЛИЦЕРИДИ

4,00

НДЛ-ХОЛЕСТЕРОЛ

4,00

АМИЛАЗА В СЕРУМ

6,00

АСАТ

5,00

АЛАТ

5,00

ТРОПОНИН

25,00

ФЕРИТИН

25,00

Д ДИМЕР

25,00

ХЕМАРОЛОГИЯ

ЛЕВА

ХЕМОГЛОБИН

3,00

ЕРИТРОЦИТИ

3,00

ХЕМАТОКРИТ

3,00

ЛЕВКОЦИТИ

3,00

ДИФ. БРОЕНЕ НА

ЛЕВКОЦИТИ/НАТРИВКА/

8,00

МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ /НАТРИВКА/

8,00

ТРОМБОЦИТИ

3,00

РЕТИКУЛОЦИТИ

5,00

СУЕ-ПАНЧЕНО

2,00

ПКК, АВТОМАТИЧНО С 3 ДИФ. БРОЕНЕ

7,00

БИОХИМИЯ

 

ОБЩ БЕЛТЪК

4,00

АЛБУМИН

4,00

КРЪВНА ЗАХАР

4,00

КРЪВНОЗАХАРЕН ПРОФИЛ- ТРИКРАТЕН

10,00

ОГТТ

10,00

ОБЩ БИЛИРУБИН

4,00

ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН

4,00

УРЕЯ

4,00

КРЕАТИНИН

4,00

ПИКОЧНА КИСЕЛИНА

4,00

ХОЛЕСТЕРОЛ

4,00

ТРИГЛИЦЕРИДИ

4,00

НДЛ-ХОЛЕСТЕРОЛ

4,00

АМИЛАЗА В СЕРУМ

6,00

АСАТ

5,00

АЛАТ

5,00

ТРОПОНИН

25,00

ФЕРИТИН

25,00

Д ДИМЕР

25,00

Контакти

Телефон

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти