Стационарен блок

Вътрешно отделение

Предоставя многопрофилна и висококвалифицирана терапевтична помощ.

Хирургично отделение

Първични, вторични и консултативни прегледи.

Ортопедо-травматологично отделение

Травматологична хирургия – кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези.

Неврологично отделение

Първични и вторични неврологични прегледи.

Детско отделение

Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението гарантира денонощна безотказна планова и спешна анестезиологична помощ.

Акушеро-гинекологично отделение

Родилна зала – създадени са отлични условия за първи грижи за новороденото.

Отделение по хемодиализа

Програмно хемодиализно лечение на пациенти с ХБН, ОБН и интоксикации.

Инфекциозно отделение

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, противоепидемични и профилактични.

Отделение по физиотерапия

МБАЛ Иван Скендеров разполага с модерно оборудвано отделение по физиотерапия.

Отделение по образна диагностика

Отделението разполага с модерна апаратура.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Стационарният блок обединява 11 отделения със 155 легла в удобни стаи. Лечението в отделенията е осигурено с високотехнологична диагностична и лечебна техника. За болните се грижат висококвалифицирани профилирани лекари.

Вътрешно отделение

Разполага със собствена техника, гарантираща диагностичната му и терапевтична дейност. Поддържа се непрекъснато присъствие на лекар. Има разкрит сектор Кардиология.

Детско отделение

Приемат се деца 24 часа в денонощието. Извършва се диагностично уточняване и се провежда активно лечение на болестни състояния от целия спектър на педиатрията. Осигурена е техника, съобразена с потребностите на малките пациенти.

 

На доверие се радват неврологичното и хирургично отделение, акушеро-гинекологичното и нефрологичното.

При нужда ни потърсете. Винаги сме готови да помогнем.