Права и задължения на болните

Задължения на болните

1. Да съблюдават разпределението на времето и предписания режим
2. Да изпълняват предписанията и указанията на медицинския персонал
3. Да не влизат в пререкания с персонала. При възникнали взаимоотношения с медицинския персонал ,други болни или посетители да отнасят въпроса за разрешаване съответно от дежурния персонал, старшата медицинска сестра, дежурния лекар, началник отделението или ръководството на болницата
4. Да не пушат по време на престоя им в болницата
5. Да не въвеждат външни лица в отделението
6. Да не внасят хранителни продукти, бельо и други вещи без разрешение на медицинския екип
7. Да не напускат района на болницата
8. Да поддържат висока лична хигиена и добър, санитарно-хигиенен ред в болничните помещения
9. До опазват болничната собственост
10. При констатация на пропуски и нередности от всякакво естество да информират незабавно дежурния персонал

Права на болните

1. Пациентът има право на свободен избор на лекар в МБАЛ „Иван Скендеров“ при условията и реда на Наредбата за достъпа на здравно-осигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ;
2. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар;
3. Пациентът има право при поискване и на второ мнение от друг лекар МБАЛ „Иван Скендеров“ относно диагностично-лечебната дейност, свързана с неговото заболяване;
4. Пациентът има право да участва във вземане на решения, свързани с диагностично-лечебната дейност, свързана с неговото заболяване;
5. Пациентът има право да бъде информиран за обема на медицинската помощ и видовете медицински услуги, които предлага”, МБАЛ „Иван Скендеров“ правилата, реда, условията и времевия график за получаването им, както и за собствените си права;
6. Пациентът има право на достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата за добра медицинска практика и приетите стандарти за лечение;
7. Медицинските специалисти в МБАЛ „Иван Скендеров“ извършват прегледи, изследвания и провеждат лечение, след като пациентът или негов законен представител даде информирано съгласие за тях;
8. Медицинска помощ без съгласие на пациентът може да се окаже в следните случаи:

  • Когато помощта има спешен характер, но физическото или психичното състояние на пациентът за момента не позволяват получаването на информираното му съгласие;
  • Когато лечебното заведение не е било своевременно уведомено, че пациентът, неговите настойници или попечители възразяват срещу получаването на медицинска помощ;
  • Когато пациентът е малолетно, непълнолетно или поставено под пълно или ограничено запрещение и е невъзможно да се получи съгласие от негов родител, настойник или попечител, или когато няма такива;

9. Пациентът има право на поверителност на информацията, свързана с медицинската помощ, която получава;
10. МБАЛ „Иван Скендеров“ може да използва медицинската информация относно даден пациент в следните случаи:

  • Пациентът е дал съгласието си за разкриване на медицинската информация;
  • Ако това е предвидено в закон;
  • Разкриването е за целите на лечението на пациента от друго лечебно заведение;
  • Разкриването на медицинската информация е от жизнено значение за защитата на здравето на други хора или на обществеността. В тези случаи решението се взема от лекарска комисия, която уведомява пациента за взетото решение;
  • Разкриването е за целите на здравната статистика, научни публика-ции или за управленски или препода-вателски цели, след като всяка информация идентифицираща пациента, е била премахната;

11. Пациентът и членовете на неговото семейство имат право да бъдат информирани за условията и реда за даряване на органи и тъкани;
12. Пациентът има право да бъде защитен от физическо насилие или принуда;
13. Пациентът има право да бъде посещаван в МБАЛ „Иван Скендеров“ от своя общопрактикуващ лекар при условията и по реда на чл.22 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ;
14. Пациентът има право да приема или отказва посетители по време на престоя си в МБАЛ „Иван Скендеров“
15. Пациентът има право на обезболяваща терапия при установени правила и процедури за нейното провеждане;
16. Пациентът има право на медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояния на безпомощност или в края на живота, с оглед запазване на неговото достойнство;

МБАЛ
ИВАН СКЕНДЕРОВ

За по-добро качество на живот на населението

0886 073 400 Контакти