Отделения

Структурата на болницата съответства на законовите изисквания и се състои от: диагностично-консултативен блок, включващ приемно-консултативен кабинет, медико-диагностични лаборатории (клинична и микробиологична), отделения без легла (отделение по образна диагностика, отделение по клинична патология, с диализно лечение и по физикална и рехабилитационна медицина); стационарен блок с 12 отделения с общо 169 легла; аптека и административно-стопански блок.
С Разрешението за дейност (последно № МБ-76/19.07.2023 г.) болницата може да осъществява дейности по следните 19 специалности: вътрешни болести, кардиология, нефрология, гастроентерология, пневмология и фтизитрия, ендокринология и болести на обмяната, физикална и рехабилитационна медицина, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, нервни болести, педиатрия, акушерство и гинекология, неонатология, ортопедия и травматология, инфекциозни болести , обща и клинична патология, клинична лаборатория, клинична микробиология, и образна диагностика.
След 2021 г. е разкрита дейност по инвазивна кардиология, извършват се алопластики и артроскопии; изграден е нов диагностично-консултативен блок; изградена е кислородна инсталация за двата корпуса с течен кислород; за образната зиагностика са закупени нов КАТ 32 срезов, рентгеноскопичен и рентгенографичен апарат, мамограф (с постановление на МС); в кардиологията е закупен ангиограф; за ортопедично отделение – апарат за артроскопии; за хирургично отделение – нов анестезиологичен апарат и нови операционни лампи; за ОАИЛ – 7 нови анестезиологични апарати и 7 реанимационни легла; за микробиологична лаборатория – апарат за PCR; за хемодиализа – нови 3 апарати; направен е ремонт на операционната в АГО и много други.