Ортопедо-травматологично отделение

Травматологична хирургия – кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбести кости.

Травматологичната хирургия включва и сухожилна, и периферна нервна хирургия. Много често интервенциите са съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива.

Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.

Отделение по ортопедия и травматология

0885 991 915