Клинична лаборатория

Изпълняват се изследвания, групирани както следва:

Хематологични

Клинично-химични

Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата

Електролити

Показатели на обмяната на pH и кръвните газове

Концентрация на хормони

Групи лабораторни изследвания

въглехидрати (в частност на захарния диабет и усложненията му), липиди, серумни протеини, ликворна диагностика (цитологични и клинично-химични изследвания), изпражнения (окултни кръвоизливи), изследване на други биологични течности

Ползването на затворена система за вземане на кръв е рутинна практика. Така се осигурява безопасността както на пациентите, така и на персонала.
Лабораторният екип работи денонощно. Поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура.
За основа на дейността служи Националния стандарт по Клинична лаборатория. Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършваните изследвания.

Приемно- консултативен кабинет

0884 322 303